Algemene voorwaarden Administratiekantoor OKV

ALGEMENE  VOORWAARDEN ADMINISTRATIEKANTOOR OKV GEVESTIGD TE ZOETERMEER, HIERNA TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER

 A. ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

2.     Opdrachtnemer: Administratiekantoor OKV alsmede door Administratiekantoor OKV ingeschakelde derden natuurlijke- en/of rechtspersonen.

3.     Werkzaamheden: het verzorgen en controleren van administraties en de verslaggeving daarover, het interpreteren en analyseren van gegevens ontleend aan administraties, het verzorgen van aangiften en aanvragen, het optreden als gemachtigde in fiscale en juridische procedures, alsmede het adviseren omtrent vraagstukken van administratieve, organisatorische, bedrijfseconomische, financiële, algemeen-juridisch en fiscaal-rechtelijke aard en adviezen omtrent automatisering, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging;

4.     Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde stukken.

 

B. TOEPASSELIJKHEID

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn doelomschrijving worden aangegaan en meer in het bijzonder alle overeenkomsten van opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.     De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

3.     Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.

 

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1.     De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd de verleende opdracht te accepteren.

2.     Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.     De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

D. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

1.     Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en volledig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2.     Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.

3.     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zin.

4.     Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

5.     Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

6.     Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:

a.        van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;

         b.        (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;

c.        van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen;

d.        bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd;

e.        in staat van faillissement is verklaard.

 

E. UITVOERING OPDRACHT

1.     Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

2.     Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

3.     Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

4.     Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

 

F. INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1.     Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.     Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder worden begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen of te exploiteren.

3.     Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

G. OVERMACHT

1.     Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.     Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot vergoeding van enige schade, op enigerlei wijze verband houdend met die opzegging.

 

 

H. OPSCHORTING/ONTBINDING

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, indien

a.     opdrachtgever niet, niet behoorlijk, niet volledig, niet voldoende of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer;

b.     opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend;

c.      opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit, al dan niet voorlopig, aan hem is verleend;

d.     het bedrijf van opdrachtgever wordt stil gelegd of geliquideerd;

e.      indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld.

Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn

 

I. PERSOONSGEGEVENS EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

1.     Opdrachtgever zal bij het verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan de opdrachtnemer de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.

2.     Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen en verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor zover niet onverenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.

3.     Zo nodig sluiten opdrachtgever en opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst.

4.     Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies en onbevoegde toegang.

 

J. HONORARIUM

1.     Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2.     Het honorarium van opdrachtnemers is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3.     Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

K. BETALING

1.     Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen vijftien dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden welke zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2.     Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3.     Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.     Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering op alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.

5.     In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

 

L. RECLAME

1.     Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen veertien dagen na de factuurdatum.

2.     Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen dertig dagen na de verzenddatum van de bescheiden waarover opdrachtgever reclameert.

3.     Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

M. AANSPRAKELIJKHEID

1.     Voor alle directe of indirecte schade aan opdrachtgever op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van werkzaamheden is de aansprakelijkheid uitgesloten tenzij het schadebrengende feit wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Administratiekantoor OKV in geval waarvan aansprakelijkheid is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag.

2.     Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van personeel van opdrachtnemer of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Opdrachtnemer heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

4.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5.     Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met vertraging of met opschorting als bedoeld onder D. en H.

6.     Opdrachtnemer en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

N. OPZEGGING

1.     Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

2.     Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij.

3.     Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is zij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen, behoudens het bepaalde onder H.

 

O. RETENTIERECHT

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten tot op het moment dat alle vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

P. TOEPASSELIJK RECHT

1.     Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

2.     Alle geschillen welke verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer zullen bij uitsluiting van alle andere rechters worden beslecht door de Nederlandse rechter en wel die welke relatief competent is voor de vestigingsplaats waar Administratiekantoor OKV gevestigd is.

Algemene voorwaarden
Administratiekantoor OKV in Rotterdam, Zoetermeer & Omgeving